Skip to content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Banfield Woodworks
Voorofscheweg 252
2771 MN Boskoop

Inschrijfnummer KvK: 60365463

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Banfield Woodworks, gevestigd te Boskoop, hierna te noemen de gebruiker.
2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Overeenkomsten en aanvullingen of wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.
A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde tijdstippen een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
1. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Indien de niet tijdige levering verband houdt met de aard van het te leveren goed in relatie tot het jaargetijde geraakt de gebruiker nimmer in gebreke. Wortelgoed kan alleen geleverd worden in de periode van november tot en met maart, kluitgoed alleen in de periode van oktober tot en met april.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Indien overeengekomen is dat de te planten goederen van een bepaalde maat, grootte of omtrek dienen te zijn, zal de gebruiker zich zoveel mogelijk inspannen om aan die afspraak te voldoen. Indien de gebruiker constateert dat hij ondanks zijn inspanningen in dit opzicht niet aan de overeenkomst kan voldoen, zal de gebruiker met de wederpartij overleggen over de alternatieven.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of deze goederen te vernietigen, indien deze goederen redelijkerwijs niet opgeslagen kunnen worden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
6. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading. Tevens dient de wederpartij ervoor te zorgen dat de te bewerken grond in voldoende mate toegankelijk is voor de gebruiker, diens personeel, diens machines en werktuigen.
7. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren omtrent de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de te bewerken grond. Tevens dient de wederpartij voor de juistheid van deze gegevens in te staan.
8. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de aard en de ondergrond van de bestrating, waaromheen de gebruiker zijn werkzaamheden moet uitvoeren. De wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, temeer daar de gebruiker aan de hand daarvan een beslissing moet nemen omtrent eventueel uit te voeren voorzorgsmaatregelen, ter voorkoming van beschadigingen/verzakkingen van de bestrating ten gevolge van overpad door machines etc.
9. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords, in de te bewerken grond.
10. De in te richten tuin dient bij aanvang van de werkzaamheden vrij te zijn van overtollige materialen, puin en onkruid. Voorts dient de in te richten tuin opgeschoond te zijn en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk dient te zijn verricht. Indien bij aanvang van de werkzaamheden niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van deze werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11. Het in de offerte opgenomen aantal arbeidsuren omvat mede de uren die de medewerkers van de gebruiker nodig hebben om naar de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, te reizen. Deze bepaling geldt ook indien het onderhoudswerkzaamheden betreft.
12. De gebruiker is bevoegd om, ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij, vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker benodigde goederen niet tijdig aan de gebruiker geleverd worden, buiten de schuld van de gebruiker, en hierdoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de overeenkomst, is de gebruiker niet aansprakelijk
voor de hieruit voortvloeiende schade. In het bijzonder zal deze bepaling gelden als het zeldzame of moeilijk leverbare planten, bomen of anderszins bijzondere goederen betreft.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de
gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft dan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het ontwerp van de tuin en daarmee ook de offerte, op zijn verzoek wenst te wijzigen, dan is dit slechts mogelijk indien de gebruiker daarmee instemt. De gebruiker is dan, naar zijn keuze, gerechtigd de extra kosten, inclusief administratiekosten en de kosten van een eventuele nieuwe offerte die dit gewijzigde ontwerp met zich meebrengt, bij de wederpartij in rekening te brengen of een forfaitair bedrag van 10% van het oorspronkelijke totaalbedrag bij de wederpartij extra in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde goederen geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de goederen geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde goederen die door de wederpartij besteld zijn, worden door de gebruiker voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen c.q. vernietigd, een en ander conform het bepaalde in artikel 4 lid 5.

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare gebreken of onregelmatigheden worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en/of tijdens de
oplevering te worden aangetekend, doch altijd uiterlijk binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven
binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q. de voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, door de wederpartij te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamheden worden alsdan geacht naar behoren te zijn verricht.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven
bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
6. Indien de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7. De gebruiker verleent éénmalig een groeigarantie van drie maanden op de door hem te leveren vaste planten, heesters en bomen. Uiteraard dienen deze vaste planten, bomen en heesters gedurende deze periode naar behoren verzorgd te zijn en dient het gebrek aan groei niet te zijn veroorzaakt door een omstandigheid welke voor rekening en risico van de wederpartij is. Nadrukkelijk wordt uitgesloten enige garantie ter zake graszoden.
8. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords,
behoudens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor zover de schade wordt gedekt door enige verzekering. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij
de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Indien zich in de geleverde goederen kennelijke gebreken, materiaal- en/of abricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die goederen kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde goederen, dan wel de netto prijs voor de verrichte werkzaamheden.
Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4.
A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. Zo door de gebruiker geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde goederen door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: BETALING 1.
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 70,00.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: EIGENDOM ONTWERPEN
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen
van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 12: PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde goederen/zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden
aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, ondercuratelestelling of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden/toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: plantenziekten en epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de
uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar
kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Back To Top
Zoeken
0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel